ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

WWW. MITEVIMINERALS.COM

Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между “Митеви Минералс“ ЕООД, наричана по-нататък за краткост Продавач, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-нататък за краткост Купувач, във връзка със заявяването и придобиването на предлаганите в уебсайта www.miteviminerals.com стоки

 

1. Данни за продавача

“Митеви Минералс“ – ЕООД е фирма със седалище и адрес на управление  България, гр. Хасково, бул. Г.С. Раковски – 9, ет. 2, оф.24, занимаваща се с търговия с минерали.

Можете да се свържете с нас на телефони 0899 186 249, 0896 898 020 или на e-mail: miteviminerals@gmail.com.

 

2. Терминология

Изразите, използвани в настоящите Общи условия, би следвало да се дефинират по следния начин:

2.1. „Клиент“ или „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

2.2. „Опаковка“ са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на потребителите.

2.3.“Стока“ е продукт на трудова дейност, който е предназначен за потребление или може да бъде използван от потребителя, дори и да не е предназначен за него, и който се доставя или предоставя при извършването на търговска дейност, независимо дали се предлага срещу заплащане, или безвъзмездно и дали е нов, използван или обновен.

2.4. „Услуга“ е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

2.5.Доставчик“ е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.

2.6.“Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, което внася стока на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел стоката да бъде разпространена на територията на страната.

2.7.„Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данък върху добавената стойност, всички допълнителни данъци,  такси и разходи, които я формират.

2.8.“Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което:

а) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара;

б) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

2.9. Купувач –  физическо лице на 18 или повече години, или юридическо лице, което е съгласно с настоящите Общи условия и е сключило договор за продажба от разстояние с miteviminerals.com или друг търговец.

2.10. Продавач –  в случая miteviminerals.com

2.11. Уебсайт/сайт – обособено място в интернет мрежата, достъпно чрез своя унифициран адрес /URL/ до потребителите и съдържащо информиращи ги в определена насока текстове, картини или информация, предоставена по друг начин; в случая под „сайта“ следва да се разбира уебсайтът miteviminerals.com.

2.12. Акаунт – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента /идентификация, действия в сайта и пр./

2.13.Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Клиента и Miteviminerals, чрез който Клиентът заявява намерението си на Miteviminerals за закупуването на стоки и услуги от сайта.

2.14. Списък – уебстраница в акаунта на клиента, в която той може да добавя продукти, които представляват интерес за него.

2.15. Продукт – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Продавача и Купувач чрез сайта.

2.16. Договор – сключено от разстояние споразумение между Купувача и Продавача за покупко-продажба на стоки през сайта, неразделна част от което са Общите условия за ползването му.

2.17. Интернет страница – съставна част от уебсайт.

2.18. Потребителско име – избрано от Клиента уникално означение от букви и/или цифри, посредством което той се идентифицира в сайта miteviminerals.com.

2.19. Парола – създадено от Клиента означение от символи, което заедно с Потребителското име му дава възможност да се идентифицира в сайта и да прави поръчки.

2.20. Новини – информация за събития или обекти, касаещи дейността на сайта.

2.21. Случайно събитие – непредвидено към момента на сключването или изпълнението на договора за покупко-продажба между Продавача и Купувача обстоятелство от различен характер, което пречи на изпълнението му или го прави невъзможно.

2.22. Неправомерни действия – действия или бездействия, нарушаващи  интернететиката и нормалната работа на интернетпотребителите с цел саботирането ѝ или за собствена облага за този, който ги предизвиква. Могат да бъдат различни по характер, имащи за цел смущаване нормалната комуникация между Продавача и Купувача и застрашаващи целостта и нормалното функциониране на сайта и интернет мрежата.

2.23. Потребителски профил  – обособена част в сайта с информация за идентификацията и заявките на Купувача, предоставена от самия него.

2.24. Минерал – предимно твърдо еднородно природно химическо съединение, обект на продажба в този сайт.

2.25. Минерален продукт – изделие, изработено от един или повече минерали посредством промяна на формата на един или повече от тях. При изработката за тази цел може да се използват различни способи като натрошаване, рязане, стриване и прочее.

2.26. Естествен необработен минерал – минерал без никаква промяна на формата и цвета му в резултат на интервенция върху него.

2.27. Интервенция върху минерал – въздействие с цел промяна на формата, цвета или качествата на минерала. Може да бъде физическа /шлайфане, полиране и др./, химическа /оцветяване с цианиди или други химически вещества/, облъчване и пр.

2.28. Интензифициране цвета на минерал – засилване цвета на минерала посредством различни способи – обработка с масла, нагряване, оцветяване, облъчване и др.

2.29. Имитация на минерал – замяната на определен минерал с негов синтетичен аналог. В момента няма минерал, съществуващ на планетата Земя, който да не се произвежда по синтетичен път. Търговската политика на сайта изключва предлагането на имитации. Но понякога е възможно да показваме как изглеждат имитациите на определени минерали. Това се прави в интерес на възможно най-пълното и точно информиране на Купувача.  В тези случаи в текстовата част изрично се посочва произходът на минерала или изделието.

2.30. Име на минерал – в сайта: означение на търговски продукт, което е възможно да не се припокрива с научното название на същия, както и с означенията му в специализираната литература. Световна практика е да се ползват имената на минералите, с които ги предлагат съответните доставчици. Те могат да се различават от българските или международните им съответствия и да съдържат думи от чужди и малко познати езици, както редки, остарели или неизвестни на Купувача думи. С цел избягване на недоразумения при подобни случаи Продавачът посочва химическия състав на съответния минерал.

2.31. Изображение на минерал – снимка на минерал или минерален продукт. В сайта повечето минерали и минерални продукти са представени с едно изображение. Тези изображения имат илюстративен характер. Те не могат да дадат възможност за познаване качествата на съответния минерал, нито за добиване на реална представа за формата или цвета му. Продавачът не носи отговорност за евентуално разминаване между очакванията на Купувача и реалната форма и цвят на минерала. Понеже нашето желание е да удовлетворим в най-пълна степен изискванията на Купувача, постарали сме се в текстовата част към всяко изображение да дадем точна и подробна информация за размера, цветовете и качествата на всеки продукт.

2.32. Размери – когато формата на определен минерал не е правилна, мярката „ширина“ представя най-широката му част. 

 

3. Отношения

3.1.Общите условия са задължителни за всички Клиенти на сайта.

3.2. Всяко използване на сайта означава, че сте се запознали осъзнато с Общите условия и сте съгласни с тях.

3.3. Общите условия могат да бъдат актуализирани във всеки един момент от Продавача. Промените влизат в сила от момента на обявяването им и  са задължителни за всички ползватели на сайта. Старите общи условия се считат за невалидни.

3.4. Ако текстът на някой от членовете на Общите условия се окаже недействителен или неприложим независимо от причината, то това обстоятелство не прави недействителни останалите членове на тези условия.

3.5. Снимките на минералите, представени в сайта, цените и информацията в текстовата част могат да бъдат променяни от Продавача по всяка време. Поради технически причини  съответните представяния е възможно да съдържат грешки, които са непреднамерени. Молим да ни извините за тях!

3.6. При написване на статиите в сайта е ползвана информация от научни съобщения и лекции, изнасяни на форуми и семинари в различни страни. Продавачът не носи отговорност, ако информацията се разминава с гледни точки, различни от посочените. Стремили сме се информацията, поднесена в този сайт, да бъде максимално полезна. Тя не трябва да се съотнася с каквито и да е окултни или езотерични учения. Има за цел да осветли възможно най-точно съответния проблем в интерес на потребителите и не обслужва никакви други интереси.

3.7. Всички стоки, представени в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата. Възможно е до следващото зареждане да мине неопределено време, което няма как да бъде обявено точно. Продавачът си запазва правото за въвеждане на лимит за поръчки на определени минерали, чието количество не може да удовлетвори търсенето им.

3.8. Част от минералите и минералните продукти, предлагани в сайта, са предназначени за  масаж.Тъй като всеки човешки организъм е индивидуален, Продавачът не може да гарантира еднакъв ефект при използването им. При използването на тези минерали няма странични явления.Те са природни творения и не могат да навредят по никакъв начин. При усещане на каквото и да е неразположение или дискомфорт по време на употребата им причината следва да се търси другаде. Продавачът не носи отговорност за това.

3.9. Предлаганите в сайта минерали не са лекарствени средства. Те служат за постигане само на благоприятния ефект, посочен в указанието им за употреба. При наличие на какъвто и да е здравословен проблем следва да се потърси квалифицирана лекарска помощ.

3.10. Сайтът осъществява търговска дейност само на територията на Република България.

 

4. Сключване на договор

4.1. Клиентът заявява желанието си да поръча или купи стока и/или услуга през сайта като направи поръчка по електронен път или по телефона. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на Закона за задълженията и договорите и Закона за защита на потребителите клиента и сайта. Заявяването на поръчка означава, че клиентът се е запознал с Общите условия за ползване на сайта и е съгласен с тях. При акта на заявка клиентът е длъжен да предостави вярна и точна информация за себе си и адреса за доставка на пратката. В случай, че след извършване на поръчката са настъпили промени в актуалната информация, необходима за нейното изпълнение, клиентът е длъжен да уведоми за това Продавача. Продавачът не носи отговорност за неспазване сроковете за доставка и неполучена стока в резултат на неточна или непълна информация, касаеща доставката.

4.2. При заявка, направена по електронната поща, Клиентът получава известие за приемането ѝ, възможността и сроковете за изпълнение.

4.3. Заявената стока се доставя подходящо опакована и със съответните инструкции за ползване.

 

5. Доставки

5.1. Доставката на стоката се извършва с наложен платеж с куриерска фирма на посочен от Купувача адрес или офис на фирмата-доставчик. Купувачът се задължава да заплати продажната цена на заявената от него стока, като и всички разходи, невключени в тази цена, касаещи доставянето ѝ.

5.2. Максималният срок за доставка за страната е 10 дни. Продавачът не носи отговорност при забавяне на пратката от независещи от него обстоятелства – лоши метеорологични условия, проблеми с интернет мрежата, случаи на непреодолима сила и пр.

5.3. Ако Купувачът откаже да получи пратката при доставянето ѝ без някое от основанията, посочени в Общите условия за ползване на сайта, разходите както за доставката, така и за връщането ѝ са за негова сметка. В случай, че Купувачът не бъде намерен в седемдневен срок на посочения от него адрес или в този срок не потърси пратката си в офиса на куриерската фирма, Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка и предприема действия по връщането ѝ. В същия срок Купувачът може да изяви желание за доставка на друг адрес, като в този случай поема разходите за препращане на пратката, като срокът за доставката ѝ започва да тече от този момент нататък.

5.4. При наличие на каквито и да са липси или несъответствия в заявеното и полученото, Купувачът е длъжен да информира Продавача в деня на получаването на пратката. В този случай Продавачът допълва или коригира несъответствието с нова доставка за своя сметка, ако то е в неговата компетенция и отговорности, а Купувачът връща несъответстващата стока за сметка на Продавача.

5.5. Продавачът не носи отговорност за повреди по опаковката, получени в резултат на транспорта.

 

6. Цени

6.1. Цените на стоките, представени в сайта, са в български лева /BGN/, с включен ДДС и всички други изискуеми данъци. Обявените цени са за указания брой стоки и не включват разходите за доставка. Купувач, желаещ да заплати продажната цена на стоката, както и цената ѝ за доставка в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, уговаря това с Продавача. Плащането се извършва съгласно Бюлетина на БНБ за стойността на съответната валута в лева в деня на заявката.

6.2. Купувачът заплаща стоката и разходите за транспорта ѝ с наложен платеж, освен ако не е договорено друго с Продавача.

6.3. Цената за доставката за страната е около и от 5 лв нагоре в зависимост от теглото на пратката и наложения платеж. За точна информация сверявайте с актуалната тарифа на куриерските фирми.

 

7. Права и отговорности

7.1. Клиентът има право на достъп в онлайн режим до сайта.

7.2. Клиентът има право да изиска допълнителна информация по електронната поща или по телефона за всеки продукт, който представлява интерес за него. Той няма право да използва информацията в сайта, както и допълнителната информация за дейности, нанасящи вреда в морален и материален аспект на Продавача, както и да препродава получената стока.

7.3. Продавачът има право да направи проверка за валидността на поръчката на клиента.

7.4. Клиентът няма право да пречи по какъвто и да е начин на дейността на Продавача, както и да създава затруднения при осъществяването на рекламната и  търговската му политика. Ако регистрирани или случайни посетители възпрепятстват по какъвто и да е начин нормалното функциониране на сайта, Продавачът си запазва правото да предявява искове за нанесените щети. В такъв случай Продавачът може да предостави личните данни на клиента на прокуратурата, полицията и съдебните институции за предприемане на необходимите действия от тяхната компетенция.

7.5. Договорът между Продавача и Купувача се прекратява при  нарушаване на Общите условия от страна на Купувача или при преустановяване дейността на сайта. Всички спорове между страните се решават в дух на разирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, се прибягва до компетентния съд в Ребулика България.

7.6. Продавачът има право да събира и използва информация за своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва имена, адрес, пол, възраст, телефон, електронен адрес и пощенски адрес, както и друга информация, необходима за оптималното изпълнение на поръчката. Продавачът гарантира конфиденциалността на предоставената информация, както и използването ѝ Съгласно Закона за защита на личните данни.

7.7. Продавачът не носи отговорност за непредоставяне достъп до сайта в резултат на непреодолими или случайни събития, които възпрепятстват това.

7.8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Продавачът не носи отговорност за съдържанието и материалите в тези сайтове, както и за последствията, произтекли от тяхното ползване.

7.9. Продавачът не носи отговорност за истинността на исторически факти, предания, легенди, като и за информация, предоставена му от други лица, която той представя в сайта. Той не отговаря и за последствията от използване на указания, които е изпратил за съответна стока, приложени върху продукт, купен от друго място.

7.10. Клиентът е длъжен да обезщети Продавача и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи, настъпили от предявени искове или платени обезщетения на трети лица вследствие на неизпълнението на задълженията му по този договор или в резултат на неспазване на българското законодателство, приложимите чужди закони, добрите нрави или интернететиката.

 

8.Авторски права

8.1. Съдържанието на този сайт е защитено от Закона за авторското право. Копиране, размножаване и възпроизвеждане на текстове и части от него могат да се правят само с писмено разрешение на Продавача. Логото „Минерали-наши приятели“ и търговската марка „КЛИНОВИТ“ са патентовани. Използването им за каквито и да е цели не е позволено и е наказуемо.

9. Лични данни

9.1. Продавачът гарантира  пълна конфиденциалност и защита на личните данни на клиентите на сайта.

9.2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на потребителското си име и парола, с които използва сайта. Препоръчваме ви да бъдете особено внимателни, за да се избегне неоторизиран достъп чрез вашия потребителски акаунт.

9.3. Предоставената информация при регистриране следва да бъде точна и пълна. Не  забравяйте, че за въвеждане на фалшиви данни се носи наказателна отговорност.

9.4. Продавачът има право да откаже на потребител, нарушил етичните норми, достъпа до сайта, както и да закрие акаунт или да анулира поръчки.

9.5. Достъпът в сайта може да бъде временно преустановяван с цел въвеждане на нови стоки или услуги.

 

10. Гаранции

10.1. Продавачът информира клиента, че предлаганите за масаж минерали и минерални продукти не лекуват болести, вродени дефекти и нарушени функции на човешкия организъм. Никой от продуктите, предлагани от Продавача в този сайт, не може да навреди по какъвто и да е начин на Купувача, ако са спазени съответните инструкции за употребата му.

10.2.Продавачът информира клиента, че всички предлагани за продажба обработени и необработени минерали в този сайт са естествени природни продукти. Това не се отнася за минералните продукти, в които като свързващи вещества са използвани смоли, лепила и др.

10.3. Купувачът се задължава след получаването на стоката да я съхранява на място, непозволяващо достъпа на деца, домашни животни или на лица, незапознати с  предназначението ѝ, до нея. Някои от минералите притежават остри ръбове и върхове и следва да се използват с повишено внимание.

 

11. Рекламации

11.1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато тя му е доставена във вид, който предполага повреждане на съдържанието, при несъотвествие на наложения платеж със сумата от продажната цена на заявената стока плюс дължимите такси на куриерската фирма, както и ако не е спазен срокът за доставка. В този случай стоката следва да се върне в състоянието, в което е получена заедно със съпътстващите я указания, опис и друга информация.

11.2. Клиентът има право да поиска замяна на стока при откриването на дефект, който пречи на използването ѝ по нейното предназначение. Той е длъжен да направи това веднага след получаването на пратката и запознаване със съдържанието ѝ, но не по-късно от деня на доставката. Замърсени, разпечатани, използвани или повредени продукти не се заменят и стойността за тях не се възстановява.

 

12. Идеи и препоръки

12.1. Ще ви бъдем благодарни за всички идеи и препоръки, които могат да подобрят съвместната ни дейност. Ползвайки този сайт, можете да разчитате на нашата коректност. Можете да поръчвате и минерали, които не са представени в сайта, като предварително се информирате за тяхната наличност, цена и времето за доставката им.